Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2004 vol. 50

(1): 1-100

(2): 101-357

(3): 359-655

(4): 657-778

(supl.): 1-137

2004-50-3_359.pdf Niektóre aspekty grzybic wieloogniskowych i uogólnionych
[Some aspects of muItifocal and disseminated mycosis]

Piotr Kurnatowski
Praca przeglądowa [Review article]: 359-365
4.88 MB | Download
2004-50-3_367.pdf Wybrane czynniki sprzyjające zarażeniom grzybami w populacji człowieka
[Select risk factors of fungal infections in human population]

Piotr Kurnatowski, Ewa Tyczkowska-Sieroń
Praca przeglądowa [Review article]: 367-372
4.21 MB | Download
2004-50-3_373.pdf Wieloogniskowe zarażenia grzybami u kobiet: prewalencja, charakterystyka gatunków i niektórych cech wewnątrzgatunkowych
[Multifocal mycoses in women: prevalence, species characteristics, and some intraspecific features]

Aneta Renata Mamos, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 373-379
4.74 MB | Download
2004-50-3_381.pdf Rola grzybów z rodzaju Candida w etiopatogenezie przewlekłego zapalenia błony śluzowej przełyku żołądka i dwunastnicy u dzieci
[The role of Candida sp. in etiopathogenesis of esophageal, gastric and duodenal mucosa inflammation in children]

Beata Fortak, Izabela Płaneta-Małecka, Jadwiga Trojanowska-Lipczyk, Elżbieta Czkwianianc, Eleonora Dyńska, Beata Kozieł
Praca oryginalna [Original paper]: 381-386
4.01 MB | Download
2004-50-3_387.pdf Aktywność leków azolowych in vitro wobec szczepów Candida albicans o różnych kodach wyodrębnionych z przewodu pokarmowego dzieci
[Activity of the azole drugs in vitro against strains of Candida albicans with different codes isolated from the digestive tract in children]

Marek Kurnatowski, Alicja Kurnatowska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Praca oryginalna [Original paper]: 387-392
3.96 MB | Download
2004-50-3_393.pdf Kryptosporydioza u dzieci z przewlekłą biegunką
[Cryptosporidiosis in children with chronic diarrhea]

Maria Wesołowska, Krystyna Mowszet, Grażyna Wróbel, Stanisław Jankowski
Praca oryginalna [Original paper]: 393-396
2.73 MB | Download
2004-50-3_397.pdf Inwazja Trichomonas tenax u pacjentów z chorobami przyzębia
[Invasion of Trichomonas tenax in patients with periodontal diseases]

Anna J. Kurnatowska, Anna Dudko, Piotr Kurnatowski
Praca oryginalna [Original paper]: 397-403
4.4 MB | Download
2004-50-3_405.pdf Badania nad wrażliwością Trichomonas hominis na czynniki abiotyczne. I. Wstępna ocena przeżywalności wiciowców w wybranych mediach w warunkach in vitro
[Studies on the susceptibility of Trichomonas hominis to some abiotic factors. I. Preliminary assessment of antitrichomonal activity of selected compounds in vitro]

Lidia Chomicz, Justyna Żebrowska, Paweł Zawadzki, Przemysław Myjak, Konrad Perkowski, Henryk Rebandel, Zygmunt Kazimierczuk
Praca oryginalna [Original paper]: 405-409
3.5 MB | Download
2004-50-3_411.pdf Specific anti-Toxoplasma gondii antibodies produced in inbred mice differring in their natural resistance to toxoplasmosis
Katarzyna Dytnerska, Justyna Gatkowska, Henryka Długońska
Praca oryginalna [Original paper]: 411-416
3.78 MB | Download
2004-50-3_417.pdf Ocena stężenia IL-5 i IL-6 w toksoplazmozie
[The evaluation of concentrations IL-5 and IL-6 in toxoplasmosis]

Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona, Anatol Panasiuk
Praca oryginalna [Original paper]: 417-423
4.46 MB | Download
2004-50-3_425.pdf Ocena porównawczego profilu immunologicznego swoistych przeciwciał w płynie śródocznym i krwi obwodowej pacjentów podejrzanych o toksoplazmozę lub toksokarozę oczną
[Analysis of comparative immunological profiles of intraocular fluid and serum samples in patients suspected of ocular toxoplasmosis or toxocarosis]

Małgorzata Paul, Jerzy Stefaniak, Krystyna Pecold, Hanna Twardosz-Pawlik
Praca oryginalna [Original paper]: 425-433
5.94 MB | Download
2004-50-3_435.pdf Ocena stężenia IL-5 i IL-6 w echinokokozie
[The evaluation of concentrations IL-5 and IL-6 in echinococcosis]

Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona, Anatol Panasiuk
Praca oryginalna [Original paper]: 435-438
2.5 MB | Download
2004-50-3_439.pdf Ocena ryzyka występowania niespecyficznych reakcji krzyżowych z antygenem Em2plus Echinococcus multilocularis u pacjentów z nowotworami wątroby
[Evaluation of a risk of a cross-reactivity with Echinococcus multilocularis-specific Em2plus antigen in patients with liver cancers]

Małgorzata Paul, Jerzy Stefaniak, Witold Rychlicki, Elżbieta Kacprzak, Małgorzata Mazur-Roszak, Mieczysław Komarnicki
Praca oryginalna [Original paper]: 439-445
4.58 MB | Download
2004-50-3_447.pdf Kryteria rozpoznawania oraz oceny klinicznej pacjentów zarażonych Echinococcus multilocularis leczonych w ośrodku poznańskim
[Case definitions and clinical evaluation of patients infected with Echinococcus multilocularis treated in the Poznań centre]

Jerzy Stefaniak, Małgorzata Paul, Elżbieta Kacprzak, Jerzy Polański, Lidia Chomicz, Przemysław Myjak
Praca oryginalna [Original paper]: 447-454
5.15 MB | Download
2004-50-3_455.pdf Toksokaroza oczna - jako przykład trudności diagnostycznych i terapeutycznych
[Ocular toxocarosis - as an example of diagnostic and therapeutic difficulties]

Jarosław Kocięcki, Wanda Kocięcka
Praca oryginalna [Original paper]: 455-460
4.12 MB | Download
2004-50-3_461.pdf Przebieg kliniczny toksokarozy u dzieci
[Clinical course of toxocarosis in children]

Małgorzata Niedworok, Izabela Płaneta-Małecka
Praca oryginalna [Original paper]: 461-464
2.62 MB | Download
2004-50-3_465.pdf Efekt terapii przeciwrobaczej wspomaganej glukanem w doświadczalnej toksokarozie
[Effect of anthelmintic therapy supplemented with glucan in experimental toxocarosis]

Mieczysław Dymon, Barbara Papir
Praca oryginalna [Original paper]: 465-470
3.76 MB | Download
2004-50-3_471.pdf Sensitization to the storage mite Tyrophagus putrescentiae in urban populatlon of Upper Silesia (Poland)
Ewa Szilman, Piotr Szilman, Krzysztof Solarz, Piotr Brewczyński, Aleksander L. Sieroń
Praca oryginalna [Original paper]: 471-476
3.89 MB | Download
2004-50-3_477.pdf Analiza, metodą cytometrii przepływowej, odpowiedzi leukocytów szczurów immunizowanych i zarażonych Fasciola hepatica
[Flow cytometry analysis of leukocytes response in rats immunized and infected with Fasciola hepatica]

Luiza Jedlina-Panasiuk
Praca oryginalna [Original paper]: 477-481
3.19 MB | Download
2004-50-3_483.pdf Rola cząsteczek adhezyjnych w ocenie stopnia zaawansowania i prognozowania klinicznego przypadków Echinococcus multilocularis
[Role of adhesion molecules in a determination of progression stages and clinical prognosis of patients infected with Echinococcus multilocularis]

Małgorzata Paul, Jerzy Stefaniak, Witold Rychlicki, Mieczysław Komarnicki, Małgorzata Mazur-Roszak
Praca oryginalna [Original paper]: 483-489
4.69 MB | Download
2004-50-3_491.pdf Ekspresja i oczyszczenie rekombinowanego białka fuzyjnego GST-proteaza cysteinowa Ancylostoma ceylanicum
[Expression and purification of the recombinant fusion protein GST-cysteine protease of Ancylostoma ceylanicum]

Marcin Wiśniewski, Juliusz Mieszczanek, Halina Wędrychowicz
Praca oryginalna [Original paper]: 491-494
2.62 MB | Download
2004-50-3_495.pdf Content of saccharides and activity of α-glycosidases in Galleria mellonella larvae infected with entomopathogenic nematodes Heterorhabditis zealandica
Krystyna Żółtowska
Praca oryginalna [Original paper]: 495-501
4.42 MB | Download
2004-50-3_503.pdf The activity of hydrolases of larval stages of Anisakis simplex (nematoda)
Elżbieta Łopieńska-Biernat, Krystyna Żółtowska, Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 503-507
3.28 MB | Download
2004-50-3_509.pdf The effect of low temperatures on the development of eggs of Ascaris suum Goeze, 1782
Janina Dziekońska-Rynko, Zbigniew Jabłonowski
Praca oryginalna [Original paper]: 509-512
2.41 MB | Download
2004-50-3_513.pdf Effect of Ascaris chymotrypsin inhibitor on fetal development of mice
Joanna Błaszkowska
Praca oryginalna [Original paper]: 513-518
3.82 MB | Download
2004-50-3_519.pdf Apoptoza w regulacji odpowiedzi immunologicznej u myszy zarażonych Heligmosomoides polygyrus
[Apoptosis in the regulation of immune response in mice infected with Heligmosomoides polygyrus]

Katarzyna Donskow, Justyna Rzepecka, Maria Doligalska
Praca oryginalna [Original paper]: 519-522
2.56 MB | Download
2004-50-3_523.pdf Działanie mebendazolu na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy w wątrobie szczurów zarażanych Trichinella spiralis
[Mebendazolum's effect on the activity of superoxide dismutase and catalase in the liver of rats infected with Trichinella spiralis]

Viktor Tolstoy, Rusłan Salamatin, Barbara Grytner-Zięcina
Praca oryginalna [Original paper]: 523-527
3.09 MB | Download
2004-50-3_529.pdf Wpływ łącznego stosowania Vermoksu i kompleksu witaminowego „AKβ” na opór osmotyczny błon erytrocytów w eksperymentalnej włośnicy u szczurów
[Osmotic resistance of red blood cells membranes in Vermox and „AKβ” vitamin complex treatment of experimental trichinellosis in rats]

Viktor Tolstoy, Rusłan Salamatin, Barbara Grytner-Zięcina
Praca oryginalna [Original paper]: 529-533
3.04 MB | Download
2004-50-3_535.pdf Szczepy Candida albicans, Candida aquatica, Candida krusei i Candida tropicalis izolowane ze źródeł województwa podlaskiego
[Candida albicans, Candida aquatica, Candida krusei and Candida tropicalis strains isolated from springs of Podlasie province]

Bożena Kiziewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 535-544
5.91 MB | Download
2004-50-3_545.pdf Występowanie chorobotwórczych genogatunków z obrębu Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus odławianych z północno-zachodniej Polski
[Occurrence of pathogenic genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks collected from north-western Poland]

Beata Wodecka, Marek Sawczuk
Praca oryginalna [Original paper]: 545-553
5.66 MB | Download
2004-50-3_555.pdf Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophila i pierwotniaki z rodzaju Babesia u psów na terenach endemicznych dla choroby z Lyme w północno-zachodniej Polsce
[Anaplasma phagocytophila and protozoans of Babesia genus in dogs from endemic areas of Lyme disease in north-western Poland]

Bogumiła Skotarczak, Małgorzata Adamska, Anna Rymaszewska, Marcin Suproń, Marek Sawczuk, Agnieszka Maciejewska
Praca oryginalna [Original paper]: 555-561
4.84 MB | Download
2004-50-3_563.pdf Udział stadiów rozwojowych Ixodes ricinus w przenoszeniu Anaplasma (ehrlichia) phagocytophlla
[Participation of Ixodes ricinus developmental stages in transmission of Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophila]

Anna Rymaszewska, Małgorzata Adamska
Praca oryginalna [Original paper]: 563-569
4.63 MB | Download
2004-50-3_571.pdf Monitoring środowiskowy i zwalczanie miejskich populacji komarów Culicinae (Diptera: Culicidae)
[Environmental monitoring and control strategy of urban mosquito Culicinae (Diptera: Culicidae) populations in Wrocław] we wrocławiu

Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz, Bolesław Gomułkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 571-578
5.16 MB | Download
2004-50-3_579.pdf Ultrastructure of the tegument of the anoplocephalid cestode Mosgovoyia ctenoides (Railliet, 1890) Beveridge, 1978
Daniel Młocicki, Catarina Eiral, Justyna Żebrowska, Jordi Miquev, Zdzisław Świderski
Praca oryginalna [Original paper]: 579-585
4.4 MB | Download
2004-50-3_587.pdf Grzyby wodne występujące w zbiorniku wodnym w Zarzeczanach w województwie Podlaskim
[Water fungi occurrence in the water reservoir in Zarzeczany of Podlasie province]

Bożena Kiziewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 587-593
4.32 MB | Download
2004-50-3_595.pdf The parasite fauna of brown trout Salmo trutta, white fish Coregonus lavaretus, and grayling Thymallus thymallus from water bodies of north Karella (Russia)
Y.Y. Barskaya, E.P. Ieshko
Praca oryginalna [Original paper]: 595-601
3.9 MB | Download
2004-50-3_603.pdf The digenean fauna of some fish species in the lake Ladoga
Darya Lebedeva
Praca oryginalna [Original paper]: 603-607
2.99 MB | Download
2004-50-3_609.pdf Metacerkarie przywr występujące u Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae)
[Metacercariae of digeneans occurring in Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae)]

Marcin Popiołek, Jan Kotusz
Praca oryginalna [Original paper]: 609-613
2.97 MB | Download
2004-50-3_615.pdf Helmintofauna wolno żyjących gryzoni a hormony sterydowe
[Helminth fauna and steroid hormones concentration of wild rodents]

Karolina Kuliś, Anna Bajer, Edward Siński
Praca oryginalna [Original paper]: 615-622
4.8 MB | Download
2004-50-3_623.pdf Helmintofauna myszy z rodzaju Apodemus z okolic Wrocławia
[Helminthfauna of mice of Apodemus genus from Wrocław area]

Joanna Hildebrand, Marcin Popiołek, Anna Okulewicz, Grzegorz Zaleśny
Praca oryginalna [Original paper]: 623-628
3.88 MB | Download
2004-50-3_629.pdf Nicienie gryzoni z okolic Jeleniej Góry
[Nematodes of rodents from Jelenia Góra district]

Marcin Popiołek, Joanna Hildebrand, Marta Karpińska, Franciszek Indyk, Aurelia Pawłowska-Indyk
Praca oryginalna [Original paper]: 629-635
4.42 MB | Download
2004-50-3_637.pdf Występowanie kokcydii i nicieni przewodu pokarmowego u dzików na terenie pomorza zachodniego
[Prevalence of Eimeria and intestinal nematodes in wild boar in north-west Poland]

Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Cisek, Kamila Szalewska, Sandra Lachowska
Praca oryginalna [Original paper]: 637-640
2.52 MB | Download
2004-50-3_641.pdf Ekstensywność występowania Toxocara canis (Werner, 1782) u psów i lisów na terenie Polski północno-zachodniej
[The prevalence of Toxocara canis (Werner, 1782) in dogs and red foxes in north-west Poland]

Agnieszka Cisek, Alojzy Ramisz, Aleksandra Balicka-Ramisz, Bogumiła Pilarczyk, Łukasz Laurans
Praca oryginalna [Original paper]: 641-646
3.78 MB | Download
2004-50-3_647.pdf Wpływ sposobu chowu zwierząt na występowanie pasożytów wewnętrznych
[Influence of animal breeding manner on the occurrence of internal parasites]

Konstanty Romaniuk, Katarzyna Reszka, Ewa Lasota
Praca oryginalna [Original paper]: 647-651
3.06 MB | Download
2004-50-3_653.pdf
Tresć [Contents] 2004 vol. 57 (3): 653-655.
2.06 MB | Download