(1)
Shyrobokov, V.; Poniatovskyi, V.; Poniatovska, V.; Romanchyshyna, A.; SaƂamatin, R. Determination of the Anti-Protozoal Activity of Medicinal Agents Using the Phenomenon of Plaque Formation by Acanthamoeba Spp. Ann Parasitol 2024, 70, 00-00.