2004 vol 50

Niektóre aspekty grzybic wieloogniskowych i uogólnionych
[Some aspects of muItifocal and disseminated mycosis]
Piotr Kurnatowski
Praca przeglądowa [Review article]: 359-365
Wybrane czynniki sprzyjające zarażeniom grzybami w populacji człowieka
[Select risk factors of fungal infections in human population]
Piotr Kurnatowski, Ewa Tyczkowska-Sieroń
Praca przeglądowa [Review article]: 367-372
Wieloogniskowe zarażenia grzybami u kobiet: prewalencja, charakterystyka gatunków i niektórych cech wewnątrzgatunkowych
[Multifocal mycoses in women: prevalence, species characteristics, and some intraspecific features]
Aneta Renata Mamos, Alicja Kurnatowska
Praca oryginalna [Original paper]: 373-379
Rola grzybów z rodzaju Candida w etiopatogenezie przewlekłego zapalenia błony śluzowej przełyku żołądka i dwunastnicy u dzieci
[The role of Candida sp. in etiopathogenesis of esophageal, gastric and duodenal mucosa inflammation in children]
Beata Fortak, Izabela Płaneta-Małecka, Jadwiga Trojanowska-Lipczyk, Elżbieta Czkwianianc, Eleonora Dyńska, Beata Kozieł
Praca oryginalna [Original paper]: 381-386
Aktywność leków azolowych in vitro wobec szczepów Candida albicans o różnych kodach wyodrębnionych z przewodu pokarmowego dzieci
[Activity of the azole drugs in vitro against strains of Candida albicans with different codes isolated from the digestive tract in children]
Marek Kurnatowski, Alicja Kurnatowska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Praca oryginalna [Original paper]: 387-392
Kryptosporydioza u dzieci z przewlekłą biegunką
[Cryptosporidiosis in children with chronic diarrhea]
Maria Wesołowska, Krystyna Mowszet, Grażyna Wróbel, Stanisław Jankowski
Praca oryginalna [Original paper]: 393-396
Inwazja Trichomonas tenax u pacjentów z chorobami przyzębia
[Invasion of Trichomonas tenax in patients with periodontal diseases]
Anna J. Kurnatowska, Anna Dudko, Piotr Kurnatowski
Praca oryginalna [Original paper]: 397-403
Badania nad wrażliwością Trichomonas hominis na czynniki abiotyczne. I. Wstępna ocena przeżywalności wiciowców w wybranych mediach w warunkach in vitro
[Studies on the susceptibility of Trichomonas hominis to some abiotic factors. I. Preliminary assessment of antitrichomonal activity of selected compounds in vitro]
Lidia Chomicz, Justyna Żebrowska, Paweł Zawadzki, Przemysław Myjak, Konrad Perkowski, Henryk Rebandel, Zygmunt Kazimierczuk
Praca oryginalna [Original paper]: 405-409
Specific anti-Toxoplasma gondii antibodies produced in inbred mice differring in their natural resistance to toxoplasmosis
Katarzyna Dytnerska, Justyna Gatkowska, Henryka Długońska
Praca oryginalna [Original paper]: 411-416
Ocena stężenia IL-5 i IL-6 w toksoplazmozie
[The evaluation of concentrations IL-5 and IL-6 in toxoplasmosis]
Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona, Anatol Panasiuk
Praca oryginalna [Original paper]: 417-423
Ocena porównawczego profilu immunologicznego swoistych przeciwciał w płynie śródocznym i krwi obwodowej pacjentów podejrzanych o toksoplazmozę lub toksokarozę oczną
[Analysis of comparative immunological profiles of intraocular fluid and serum samples in patients suspected of ocular toxoplasmosis or toxocarosis]
Małgorzata Paul, Jerzy Stefaniak, Krystyna Pecold, Hanna Twardosz-Pawlik
Praca oryginalna [Original paper]: 425-433
Ocena stężenia IL-5 i IL-6 w echinokokozie
[The evaluation of concentrations IL-5 and IL-6 in echinococcosis]
Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona, Anatol Panasiuk
Praca oryginalna [Original paper]: 435-438
Ocena ryzyka występowania niespecyficznych reakcji krzyżowych z antygenem Em2plus Echinococcus multilocularis u pacjentów z nowotworami wątroby
[Evaluation of a risk of a cross-reactivity with Echinococcus multilocularis-specific Em2plus antigen in patients with liver cancers]
Małgorzata Paul, Jerzy Stefaniak, Witold Rychlicki, Elżbieta Kacprzak, Małgorzata Mazur-Roszak, Mieczysław Komarnicki
Praca oryginalna [Original paper]: 439-445
Kryteria rozpoznawania oraz oceny klinicznej pacjentów zarażonych Echinococcus multilocularis leczonych w ośrodku poznańskim
[Case definitions and clinical evaluation of patients infected with Echinococcus multilocularis treated in the Poznań centre]
Jerzy Stefaniak, Małgorzata Paul, Elżbieta Kacprzak, Jerzy Polański, Lidia Chomicz, Przemysław Myjak
Praca oryginalna [Original paper]: 447-454
Toksokaroza oczna - jako przykład trudności diagnostycznych i terapeutycznych
[Ocular toxocarosis - as an example of diagnostic and therapeutic difficulties]
Jarosław Kocięcki, Wanda Kocięcka
Praca oryginalna [Original paper]: 455-460
Przebieg kliniczny toksokarozy u dzieci
[Clinical course of toxocarosis in children]
Małgorzata Niedworok, Izabela Płaneta-Małecka
Praca oryginalna [Original paper]: 461-464
Efekt terapii przeciwrobaczej wspomaganej glukanem w doświadczalnej toksokarozie
[Effect of anthelmintic therapy supplemented with glucan in experimental toxocarosis]
Mieczysław Dymon, Barbara Papir
Praca oryginalna [Original paper]: 465-470
Sensitization to the storage mite Tyrophagus putrescentiae in urban populatlon of Upper Silesia (Poland)
Ewa Szilman, Piotr Szilman, Krzysztof Solarz, Piotr Brewczyński, Aleksander L. Sieroń
Praca oryginalna [Original paper]: 471-476
Analiza, metodą cytometrii przepływowej, odpowiedzi leukocytów szczurów immunizowanych i zarażonych Fasciola hepatica
[Flow cytometry analysis of leukocytes response in rats immunized and infected with Fasciola hepatica]
Luiza Jedlina-Panasiuk
Praca oryginalna [Original paper]: 477-481
Rola cząsteczek adhezyjnych w ocenie stopnia zaawansowania i prognozowania klinicznego przypadków Echinococcus multilocularis
[Role of adhesion molecules in a determination of progression stages and clinical prognosis of patients infected with Echinococcus multilocularis]
Małgorzata Paul, Jerzy Stefaniak, Witold Rychlicki, Mieczysław Komarnicki, Małgorzata Mazur-Roszak
Praca oryginalna [Original paper]: 483-489
Ekspresja i oczyszczenie rekombinowanego białka fuzyjnego GST-proteaza cysteinowa Ancylostoma ceylanicum
[Expression and purification of the recombinant fusion protein GST-cysteine protease of Ancylostoma ceylanicum]
Marcin Wiśniewski, Juliusz Mieszczanek, Halina Wędrychowicz
Praca oryginalna [Original paper]: 491-494
Content of saccharides and activity of α-glycosidases in Galleria mellonella larvae infected with entomopathogenic nematodes Heterorhabditis zealandica
Krystyna Żółtowska
Praca oryginalna [Original paper]: 495-501
The activity of hydrolases of larval stages of Anisakis simplex (nematoda)
Elżbieta Łopieńska-Biernat, Krystyna Żółtowska, Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 503-507
The effect of low temperatures on the development of eggs of Ascaris suum Goeze, 1782
Janina Dziekońska-Rynko, Zbigniew Jabłonowski
Praca oryginalna [Original paper]: 509-512
Effect of Ascaris chymotrypsin inhibitor on fetal development of mice
Joanna Błaszkowska
Praca oryginalna [Original paper]: 513-518
Apoptoza w regulacji odpowiedzi immunologicznej u myszy zarażonych Heligmosomoides polygyrus
[Apoptosis in the regulation of immune response in mice infected with Heligmosomoides polygyrus]
Katarzyna Donskow, Justyna Rzepecka, Maria Doligalska
Praca oryginalna [Original paper]: 519-522
Działanie mebendazolu na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy w wątrobie szczurów zarażanych Trichinella spiralis
[Mebendazolum's effect on the activity of superoxide dismutase and catalase in the liver of rats infected with Trichinella spiralis]
Viktor Tolstoy, Rusłan Salamatin, Barbara Grytner-Zięcina
Praca oryginalna [Original paper]: 523-527
Wpływ łącznego stosowania Vermoksu i kompleksu witaminowego „AKβ” na opór osmotyczny błon erytrocytów w eksperymentalnej włośnicy u szczurów
[Osmotic resistance of red blood cells membranes in Vermox and „AKβ” vitamin complex treatment of experimental trichinellosis in rats]
Viktor Tolstoy, Rusłan Salamatin, Barbara Grytner-Zięcina
Praca oryginalna [Original paper]: 529-533
Szczepy Candida albicans, Candida aquatica, Candida krusei i Candida tropicalis izolowane ze źródeł województwa podlaskiego
[Candida albicans, Candida aquatica, Candida krusei and Candida tropicalis strains isolated from springs of Podlasie province]
Bożena Kiziewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 535-544
Występowanie chorobotwórczych genogatunków z obrębu Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus odławianych z północno-zachodniej Polski
[Occurrence of pathogenic genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks collected from north-western Poland]
Beata Wodecka, Marek Sawczuk
Praca oryginalna [Original paper]: 545-553
Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophila i pierwotniaki z rodzaju Babesia u psów na terenach endemicznych dla choroby z Lyme w północno-zachodniej Polsce
[Anaplasma phagocytophila and protozoans of Babesia genus in dogs from endemic areas of Lyme disease in north-western Poland]
Bogumiła Skotarczak, Małgorzata Adamska, Anna Rymaszewska, Marcin Suproń, Marek Sawczuk, Agnieszka Maciejewska
Praca oryginalna [Original paper]: 555-561
Udział stadiów rozwojowych Ixodes ricinus w przenoszeniu Anaplasma (ehrlichia) phagocytophlla
[Participation of Ixodes ricinus developmental stages in transmission of Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophila]
Anna Rymaszewska, Małgorzata Adamska
Praca oryginalna [Original paper]: 563-569
Monitoring środowiskowy i zwalczanie miejskich populacji komarów Culicinae (Diptera: Culicidae)
[Environmental monitoring and control strategy of urban mosquito Culicinae (Diptera: Culicidae) populations in Wrocław] we wrocławiu
Elżbieta Lonc, Katarzyna Rydzanicz, Bolesław Gomułkiewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 571-578
Ultrastructure of the tegument of the anoplocephalid cestode Mosgovoyia ctenoides (Railliet, 1890) Beveridge, 1978
Daniel Młocicki, Catarina Eiral, Justyna Żebrowska, Jordi Miquev, Zdzisław Świderski
Praca oryginalna [Original paper]: 579-585
Grzyby wodne występujące w zbiorniku wodnym w Zarzeczanach w województwie Podlaskim
[Water fungi occurrence in the water reservoir in Zarzeczany of Podlasie province]
Bożena Kiziewicz
Praca oryginalna [Original paper]: 587-593
The parasite fauna of brown trout Salmo trutta, white fish Coregonus lavaretus, and grayling Thymallus thymallus from water bodies of north Karella (Russia)
Y.Y. Barskaya, E.P. Ieshko
Praca oryginalna [Original paper]: 595-601
The digenean fauna of some fish species in the lake Ladoga
Darya Lebedeva
Praca oryginalna [Original paper]: 603-607
Metacerkarie przywr występujące u Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae)
[Metacercariae of digeneans occurring in Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae)]
Marcin Popiołek, Jan Kotusz
Praca oryginalna [Original paper]: 609-613
Helmintofauna wolno żyjących gryzoni a hormony sterydowe
[Helminth fauna and steroid hormones concentration of wild rodents]
Karolina Kuliś, Anna Bajer, Edward Siński
Praca oryginalna [Original paper]: 615-622
Helmintofauna myszy z rodzaju Apodemus z okolic Wrocławia
[Helminthfauna of mice of Apodemus genus from Wrocław area]
Joanna Hildebrand, Marcin Popiołek, Anna Okulewicz, Grzegorz Zaleśny
Praca oryginalna [Original paper]: 623-628
Nicienie gryzoni z okolic Jeleniej Góry
[Nematodes of rodents from Jelenia Góra district]
Marcin Popiołek, Joanna Hildebrand, Marta Karpińska, Franciszek Indyk, Aurelia Pawłowska-Indyk
Praca oryginalna [Original paper]: 629-635
Występowanie kokcydii i nicieni przewodu pokarmowego u dzików na terenie pomorza zachodniego
[Prevalence of Eimeria and intestinal nematodes in wild boar in north-west Poland]
Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Cisek, Kamila Szalewska, Sandra Lachowska
Praca oryginalna [Original paper]: 637-640
Ekstensywność występowania Toxocara canis (Werner, 1782) u psów i lisów na terenie Polski północno-zachodniej
[The prevalence of Toxocara canis (Werner, 1782) in dogs and red foxes in north-west Poland]
Agnieszka Cisek, Alojzy Ramisz, Aleksandra Balicka-Ramisz, Bogumiła Pilarczyk, Łukasz Laurans
Praca oryginalna [Original paper]: 641-646
Wpływ sposobu chowu zwierząt na występowanie pasożytów wewnętrznych
[Influence of animal breeding manner on the occurrence of internal parasites]
Konstanty Romaniuk, Katarzyna Reszka, Ewa Lasota
Praca oryginalna [Original paper]: 647-651
Tresć [Contents] 2004 vol. 57 (3): 653-655.