2010 vol 56

Bartonella spp. jako patogeny odzwierzęce przenoszone przez krwiopijne stawonogi
[Bartonella spp. as a zoonotic pathogens transmitting by blood-feeding arthropods]
Małgorzata Adamska
Review article (in Polish): pp 1-9
Nitazoksanid („Alinia”) – budzący nadzieję lek
[Nitazoxanide („Alinia”) – a promising antiparasitic drug]
Hubert Bojar, Józef P. Knap
Review article (in Polish): pp 11-18
Pasożytnicze robaki jako leki
[Parasitic helminths as medicines]
Henryka Długońska
Review article (in Polish): pp 19-22
Odpowiedź immunologiczna na zarażenie grzybami
[The immune response to fungal infections]
Piotr Kurnatowski, Anna J. Kurnatowska
Review article (in Polish): pp 23-27
Charakterystyka gatunków kleszczy (Acari: Ixodida) zawlekanych na egzotycznych gadach do Polski
[The characteristics of tick species (Acari: Ixodida) transferred on exotic reptiles to Poland]
Magdalena Nowak
Review article (in Polish): pp 29-42
Effect of temperature, NaCl concentration and aeration of solutions on the survivability of II stage larvae of Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964
Janina Dziekońska-Rynko, Jerzy Rokicki
Original paper: pp 43-49
Akarologiczna analiza faunistyczna i statystyczna kurzu pochodzącego z różnych pomieszczeń mieszkań północno-zachodniej Polski
Acarological faunistic and statistical analysis of dust from various compartments of human dwellings in north-western Poland
Łukasz Henszel, Elżbieta Kalisińska, Danuta Kosik-Bogacka, Wanda Kuźna-Grygiel
Original paper (in Polish): pp 51-57
Occurrence of Demodex spp. (Acari, Demodecidae) in the striped field mouse Apodemus agrarius (Rodentia, Muridae) in Poland
Joanna N. Izdebska, Krystian Cydzik
Original paper: pp 59-61
Blood parasites of mound-building mouse, Mus spicilegus Petényi, 1882 (Mammalia, Rodentia)
Grzegorz Karbowiak, Jana Fričová, Michal Stanko, Joanna Hapunik, Denisa Várfalvyová
Original paper: pp 63-66
New records of digenean flukes (Trematoda) in birds in Poland
Anna Okulewicz, Jerzy Okulewicz, Jilji Sitko, Maria Wesołowska
Original paper: pp 67-70
The state of health of the river lamprey Lampetra fluviatilis (L.) from Lake Dąbie compared to the pathogens hitherto found in this host
Ewa Sobecka, Jerzy Moskal, Beata Więcaszek
Original paper: pp 71-75
Confirmation of occurrence of Ixodes (Pholeoixodes) rugicollis Schulze et Schlottke, 1929 (Acari: Ixodidae) in Poland, including the morphological description and diagnostic features of this species
Krzysztof Siuda, Magdalena Nowak, Małgorzata Gierczak
Original paper: pp 77-80
Pasożyty Metazoa płoci Rutilus rutilus (L., 1758), leszcza Abramis brama (L., 1758) i okonia Perca fluviatilis L., 1758 z jezior zlewni rzeki Łyny
[Metazoan parasites of roach Rutilus rutilus (L., 1758), bream Abramis brama (L., 1758) and perch Perca fluviatilis L., 1758 from lakes of river Łyna watershed
Marzena Kuształa
Ph.D. Theses (in Polish): pp 81-82
Charakterystyka enzymów proteo-, chityno- i lipolitycznych pasożytniczego grzyba Conidiobolus coronatus
Characterization of proteo-, chitino- and lipolytic enzymes of parasitic fungus Conidiobolus coronatus
Emilia Włóka
Ph.D. Theses (in Polish): pp 83-85
Prof. zw. dr med. kand. n. med. Rościsław Kadłubowski (1921–2009) – pro memoriam
Piotr Kurnatowski
Chronicle (in Polish): pp 87-88
Wyróżniona parazytologia lekarska; Profesor Zbigniew S. Pawłowski Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Elżbieta Lonc
On the scientific life (in Polish): pp 89-91
Prof. dr hab. Teresa Pojmańska w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Teresa Sulgostowska
On the scientific life (in Polish): pp 93-96
Konferencja naukowa „Profesor dr Czesław Gerwel jako człowiek i naukowiec
Piotr Nowosad
On the scientific life (in Polish): pp 97-99
Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia 11 lutego 2010 r.
Proceedings of the Polish Parasitological Society Executive Board meeting of February 11, 2010 (in Polish): pp 101-105