2003 vol 49

Teoria chaosu w parazytologii [The chaos theory in parasitology]
Rościsław Kadłubowski
Artykuł przeglądowy [Review article]: 239-244.
Eozynofile w chorobach pasożytniczych - znaczenie kliniczne i funkcjonalne
[Eosynophils in parasitoses - clinical and functional significance]
Barbara Machnicka-Rowińska, Ewa Dziemian
Artykuł przeglądowy [Review article]: 245-254.
Ekstensywność zakażenia populacji Ixodes ricinus krętkami Borrelia burgdorferi sensu lato w lasach północno-zachodniej Polski
[Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus population in forest of north-western Poland]
Mirosława Humiczewska, Wanda Kuźna-Grygiel, Lidia Kołodziejczyk, Sylwia Białek, Anna Kozłowska, Witold Rozen, Zbigniew Sych
Praca oryginalna [Original paper]: 255-271.
Występowanie Babesia microti w kleszczach Ixodes ricinus na wybranych terenach Pomorza Zachodniego
[Occurrence of Babesia microti in ticks Ixodes ricinus on selected areas of Western Pomerania]
Bogumiła Skotarczak, Marek Sawczuk
Praca oryginalna [Original paper]: 273-280.
Występowanie i morfologia niektórych drapieżnych grzybów pełzako-, wrotko- i nicieniobójczych w wodach powierzchniowych okolic Białegostoku
[Occurrence and morphology of some predatory fungi ameobicidal, rotifericidal and nematodicidalin, in the surface waters of Białystok region]
Bożena Kiziewicz, Bazyli Czeczuga
Praca oryginalna [Original paper]: 281-291.
Digenean fauna of the great cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) in the brackish waters of the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk (Poland)
Gerard Kanarek, Jilji Sitko, Leszek Rolbiecki, Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 293-299.
Helminty jelitowe wilków (Canis lupus) z południowej części Pojezierza Mazurskiego: badania koproskopowe
[Helminth of wolves (Canis lupus) from south Mazurian Lakeland, a coprological study]
Agnieszka Kloch, Anna Bajer
Praca oryginalna [Original paper]: 301-305.
Helmintofauna psów oraz stopień zanieczyszczenia gleby geohelmintami na terenie Warszawy i okolic
[Helminths of dogs and the soil contamination in Warsaw area]
Anna Borecka
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 307-309.
Udział hemocytów w reakcjach obronnych owadów
[The role of hemocytes in the defensive reactions in insect]
Elżbieta Kędra
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 311-312.
Analiza pokrewieństwa sześciu gatunków przywr z rodzaju Diplostomum
[Analysis of philogenetic relations among six species of Diplostomum]
Zdzisław Laskowski
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 313-315.
Drugie tematyczne warsztaty ratyfikacyjne - Pasożyty, Wilno, Litwa
[Second Thematic Validation Workshop - Parasite fauna, Wilno, Lithuania]
Katarzyna Niewiadomska, Teresa Pojmańska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 317-320.
Działalność prof. dr hab. med. Józefa Grotta w dziedzinie parazytologii klinicznej
[The activity of prof. dr hab. med. Józef Grott at the field of clinical parasitology]
Halina Lisiecka-Adamska
Kronika [Chronicle]: 321-324.
A. Kurnatowska (Red.) Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej, PWN, Warszawa 2001
Andrzej Denys
Recenzja książki [Book review]: 325-328.
Barbara Bartnicka
Listy do edakcji [Letters]: 329-330.
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (3): 331.